اثر مارمارین بر خصوصیات مورفولوژیکی توت فرنگی تحت شرایط کشت بدون خاک

اثرات جلبک دریایی به عنوان یک ترکیب ارگانیک در کشاورزی پایدار به اثبات رسیده است و از نظر زیست محیطی بی خطر است. مارمارین یک محرك رشد ط...

ادامه مطلب